Provozní řád

 

Zřizovatel: Spolek Slezský Hrádeček, Hrádek 167, 739 97

Kontaktní osoba: PhDr. Iva Slováková

Email: slezskyhradecek@gmail.com

Adresa: Hrádek 167, 739 97

 

Platnost od: 1. 9. 2021

 

 1. Provozní informace

Provozní řád Lesní školky Hrádeček (dále jen LŠ Hrádeček) určuje formu organizace, podává rámcový přehled a informuje o fungování klubu. Je důležitou dohodou mezi rodiči dětí a zřizovatelem, Spolkem Slezský Hrádeček.

S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách LŠ Hrádeček na www.hradecek.com. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LŠ Hrádeček seznámit nejpozději při podpisu dohody o docházce dítěte do LŠ Hrádeček.

 

1.1.        Zázemí

Zázemím LŠ Hrádeček je jurta a přilehlá zahrada. Zachování čistoty a příjemného vzhledu zajišťují děti, průvodci, rodiči a provozní zaměstnanci LŠ Hrádeček.

 

1.1.1.     Jurta

 • Jurta (dále jen provozovna) je využívaná k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. Součástí je také umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. 
 • Provozovna je v chladných dnech vytápěna kamny/přímotopem zabezpečenými proti úrazu.
 • Sociální zařízení je ve formě suchého kompostovatelného záchodu v těsné blízkosti zděné budovy. 
 • K dispozici je několik nočníků.
 • V provozovně je zavedena elektřina.
 • V provozovně je viditelně umístěn hasicí přístroj a lékárnička.
 • Prostor provozovny je možné větrat střešním oknem či dveřmi.
 • Děti při odpočinku leží na izolované podložce (matrace). Každé dítě má vlastní spacák či deku. 
 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.
 • V provozovně jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
 • U přilehlé zahrady je umístěn kompost pro zpracování biologického odpadu.
 • Vedle sociálního zařízení je umístěn kompost pro zpracování biologického odpadu.
 • Tuhý i tekutý biologický odpad je kompostován.

 

1.1.2.     Přilehlá louka a les

 • Dětem je k dispozici louka a smrkový les.
 • Vybavení nejbližšího okolí se skládá z posezení u jurty, ohniště, blátoviště, hliněného valu, tůňky, zatravněné plochy, místa pro pozorování volné přírody, skrýše z různých materiálů. Povrchy jsou tráva.

 

1.2.        Podmínky provozu

LŠ Hrádeček nabízí celoroční a celodenní předškolní program pro děti od 3 do 6 let. Děti ve věku 5-6 let je možné na základě posouzení rodičů a průvodců  zařadit do Svobodné školy Hrádeček. LŠ Hrádeček nezajišťuje péči v době státních svátků. Docházka dítěte do LŠ Hrádeček začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).  Rodiče jsou informováni na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech.

Provoz LŠ Hrádeček je celodenní: od 7:30 – 16:00 hod. Provozní dobu je možné změnit na základě většinového požadavku rodičů. Maximální velikost skupiny na 1 průvodce je 8 dětí, v případě větší skupiny dětí jsou k dispozici 2 průvodci. Děti se schází v provozovně LŠ Hrádeček. V případě výletů je možný sraz na jiném místě. O změně místa srazu budou rodiče informováni emailem/SMS s dostatečným předstihem. Rodiče využívají k parkování parkoviště v místě provozovny. 

 

 1. Zápis a přijetí dítěte do LŠ Hrádeček

 

2.1.        Zápis dítěte do LŠ Hrádeček

Zápis dětí do LŠ Hrádeček probíhá celoročně.

Pro přihlášení dítěte do LŠ Hrádeček mohou rodiče využít kontaktní formulář na webu LŠ nebo emailovou adresu slezskyhradecek@gmail.com s uvedením jména dítěte, roku narození, modelu docházky a kontaktních údajů (tel., email).

Před zápisem doporučujeme seznámení s Provozním řádem, pedagogickou koncepcí a platbami za docházku dítěte podle jednotlivých modelů docházky. Doporučujeme také jednodenní návštěvu LŠ Hrádeček, která umožňuje osobně se seznámit s prostředím, zázemím a průvodci.

 

2.2.        Podmínky a požadavky přijetí dítěte do LŠ Hrádeček

O přijetí dětí rozhodují pedagogové a hlavní členové LŠ Hrádeček na základě vstupního dotazníku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 • Zralost dítěte pro předškolní docházku (přijímáme děti od 3 let, kdy se dítě umí samo obléci, samo se nají, řekne si na záchod, komunikuje, zvládá delší pobyt bez rodičů).
 • Sourozenci – mají přednost.
 • Kapacita LŠ Hrádeček a model docházky.
 • Seznam čekatelů – tzn. náhradníci mají přednost.
Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LŠ Hrádeček, rodiče vyplní Přihlášku k docházce dítěte a Dotazník (pokud tak již neučinili), obě podepsané přihlášky pošlou poštou/emailem  na adresu Spolku Slezský Hrádeček nebo doručí osobně do provozovny LŠ. 
 
Spolu s přihláškou odchází také rezervační záloha ve výši dvou měsíčních školných. Tato záloha se následně uplatní jako první dvě měsíční školné. Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů nezahájí docházku do Hrádečku, záloha se nevrací. 

 

 1. Finance

 

3.1.        Ceník členského příspěvku

Po podání přihlášky bude rodičům sdělena výše členského příspěvku za docházku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič do 25. dne v měsíci uhradí členský příspěvek (např. do 25. 9. uhradí školné na měsíc říjen) bankovním převodem a do zprávy pro příjemce uvede „členský příspěvek + jméno dítěte"). Výjimečně po předchozí dohodě je možné uhradit členský příspěvek v jiný, předem dohodnutý termín.

Výše členského příspěvku je dle typu docházky následující:

Pětidenní 5.500,- Kč

Třídenní 4.000,- Kč

Dvoudenní 3.000,- Kč

Zřizovatel je oprávněn jednostranně změnit výši platby za docházku dítěte do LŠ Hrádeček. O změně je povinen informovat nejméně 1 měsíc před její účinností e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit ji na webových stránkách.

 

3.3.        Úhrada kulturního příspěvku

Pro potřeby návštěvy různých kulturních zařízení např. divadlo, kino, muzeum atd. bude rodičům účtován kulturní příspěvek na jízdné a vstupné dítěte na akci.

 

3.4.        Dary

Slezský Hrádeček s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LŠ Hrádeček.

 • bezhotovostní převod na účet spolku: 2800592779/2010
 • finanční dar v hotovosti
 • věcný dar - výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny

 

Zřizovatel vydává dárci potvrzení o přijetí daru ve formě:

 • potvrzení o přijatém daru (dar do 5.000,- Kč)
 • darovací smlouvy (dary nad 5.000,- Kč)

 

Dar v celkové (včetně jiných subjektů) minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

 

 1. Přebírání dítěte

 

4.1.        Předávání dítěte

Rodiče předávají dítě osobně průvodci v době od 7:30 do 8:30 hod. Rodiče prosíme o dochvilnost při předávání dětí, aby nebyl narušen denní program. Předávání dítěte probíhá v místě provozovny LŠ Hrádeček na adrese: Hrádek 167, 739 97, pokud nebude oznámeno jinak, a to emailem/SMS s dostatečným předstihem (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.).

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodci LŠ Hrádeček. Předání probíhá osobně z rukou rodiče do rukou průvodce. Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. zdravotní stav dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí, zdravotní stav a potřeby dítěte.

Děti nenosí do LŠ Hrádeček žádné cennosti, hračky, sladkosti ani peníze.

 

4.2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven do 16:00 v prostorách LŠ Hrádeček. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné dohodnout jiný čas vyzvednutí dítěte. Při přihlášení rodič jasně uvede osoby, které mohou dítě vyzvedávat.

Předávání dítěte zpět probíhá osobně z rukou průvodce do rukou rodičů nebo jimi pověřené osoby, a tím také odpovědnost zřizovatele a průvodce za dítě končí a přechází opět na rodiče nebo jimi pověřenou osobu. Rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců LŠ Hrádeček, průvodce tuto situaci sdělí rodičům telefonicky a dohodnou vyzvednutí dítěte dříve.

 

4.3.        Evidence docházky

Zřizovatel vede evidenci docházky v docházkovém systému PickTime. Přístupy do systému obdrží rodiče emailem po nástupu dítěte do LŠ spolu s detailním návodem, jak s evidencí docházky dítěte pracovat.

 

 1. Pobyt v LŠ Hrádeček

 

5.1.        Pravidla pobytu v LŠ Hrádeček

Pravidla v zázemí LŠ Hrádeček jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu LŠ Hrádeček. S Provozním řádem jsou rodiče seznamováni před zápisem dítěte do LŠ Hrádeček,  na začátku a v průběhu roku a je vyvěšen v provozovně LŠ Hrádeček. Jelikož je LŠ Hrádeček otevřená rodičům, jejichž dítě LŠ Hrádeček navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla:

 • do LŠ Hrádeček nepřinášejí děti hračky z domova
 • děti také nenosí sladkosti, sušenky, bonbóny apod.
 • neběhá se s nářadím
 • všechny pomůcky a hračky mají své místo, po dokončení činnosti je na ně opět vracíme
 • děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti
 • rodiče v zázemí LŠ Hrádeček respektují činnost skupiny pod vedením průvodce
 • rodiče se mohou po domluvě s průvodcem podílet na aktivitách organizovaných průvodcem
 • návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodce jsou vítány v době, kdy se průvodce nevěnuje dětem (případně při předávání dítěte) nebo na společných akcích

LŠ Hrádeček realizuje svůj program také ve venkovních prostorách LŠ Hrádeček a v blízkém lese, proto je nezbytné, aby děti dodržovaly bezpečnostní pravidla pobytu venku:

 • ozvat se, jsem-li volán jménem
 • zůstat na dohled a doslech průvodce
 • na zazvonění zvonečku či jiný, předem domluvený signál, přijít k průvodci
 • čekat na smluvených místech
 • nelézt na stohy dříví či do děr v lese
 • větve nosit tak, aby ostatní neohrožovaly
 • potřebu vykonávat na místě určeném průvodcem
 • bez dovolení nejíst nic nalezeného v lese
 • při zkoumání hub se jich nedotýkat prstem, ale jen klackem
 • neodcházet s neznámými lidmi
 • s nožíkem, škrabkou, nůžkami, pilkou pracujeme pouze v sedu a za dohledu průvodce
 • zachovávat základní pravidla soužití v lese (např. žij a nechej žít)

 

5.2.        Modely docházky

Jsou možné následující typy frekvence docházky:

 1. A) Celotýdenní docházka

Dítě se účastní programu LŠ Hrádeček pět dní v týdnu.

 1. B) Dvoudenní a třídenní docházka

Dítě navštěvuje LŠ Hrádeček daný počet dnů v týdnu. Výběr konkrétních dnů v týdnu pro docházku oznámí rodič spolu s přihláškou do LŠ Hrádeček. V případě nečekané nepřítomnosti je možnost si neodchozené a řádně odhlášené dny nahradit ve dnech jiných. Tyto rodič spravuje v systému PickTime. Platnost náhrad je 60 dnů.

U všech typů docházky je možnost účasti na programu celodenně či polodenně. 

Pokud rodič řádně předal dítě do péče osobě pověřené zřizovatelem, nese tento za dítě zodpovědnost.

 

5.3.        Spolupráce s rodiči

LŠ Hrádeček chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě.

 • Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné akce s rodiči v zázemí klubu, slavnosti, brigády atd.)
 • Rodiče se mohou podílet na provozu LŠ (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.)
 • Rodiče jsou informování o provozu LŠ Hrádeček a aktivitách spolku Slezský Hrádeček emailem, informacemi vyvěšenými na nástěnce, prostřednictvím webových stránek.
 • Rodiče si mohou u průvodce domluvit schůzku, při které je pedagog bude informovat o chování, úspěších a nezdarech jejich dítěte, případně mohou společně nalézt cestu. Doporučujeme, aby se taková schůzka realizovala nejméně 2x za rok.
 • Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu lesní školky, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
 • Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LŠ Hrádeček, obrací se rodič na předsedu LŠ Hrádeček.

 

5.4.        Koncepce výchovy a pedagog

Pedagogická koncepce LŠ Hrádeček vychází z přírodní pedagogiky, zážitkové pedagogiky podle Josepha Cornella (zážitek je cestou k poznání přírody) či některých Montessori principů. Nedílnou součástí pedagogických přístupů je koncept komunikačních dovedností Respektovat a být respektován a přístup k dětem podle Naomi Aldort. 

Se skupinou do 8 dětí pracuje vždy alespoň jeden průvodce, při větším počtu dětí dva či tři průvodci. V LŠ Hrádeček je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů po domluvě s průvodcem.

 

5.5.        Harmonogram dne

- ranní kruh s básní a zpěvem, seznámení s programem, reflexe předchozího dne (8:30 - 8:45)

- dopolední program v lese (9:00 - 11:30)

- odpočinek, spánek, četba (12:30 - cca 15:00)

- aktivity na zahradě, v případě nepříznivého počasí aktivity v provozovně

  

5.6.1.     Pitný režim

V zázemí je vždy připraven bylinný čaj či jiný nápoj pro děti. Na řádný pitný režim dohlíží průvodce. Nápoje nedoslazujeme. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče). V zimních měsících děti nosí pití v termosce.

 

5.7.        Vybavení a oblečení dětí

Vybavení (celoročně) :

 • batůžek s prsním popruhem (lze došít)
 • do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, pláštěnku, pití (v zimě v termosce nebo v termoobalu)
 • pro odpolední odpočinek je možno přinést oblíbeného plyšáka

Oblečení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.

 • Celoročně v provozovně:
 •       box s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, punčocháče (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky
 •      přikrývka pro odpolední odpočinek
 •       prosíme o průběžnou kontrolu boxu a jeho doplňování

 

 • Léto:
 • pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné)
 •       triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda
 • v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
 •       pokrývka hlavy
 • Zima:
 •       triko s dlouhým rukávem – funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály)
 • mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
 • bunda + oteplovačky/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větru odolná
 • ponožky, nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
 • pevná nepromokavá obuv

 

5.8.        Zdraví dítěte

Průvodci absolvovali Zážitkový kurz prví pomocí se zaměřením na děti. Průvodci mají stále (i mimo zázemí LŠ Hrádeček) k dispozici plně vybavenou lékárničku a mobilní telefon s čísly rodičů a záchranných složek.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LŠ Hrádeček.

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinní informovat LŠ Hrádeček o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích. 

Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)

Průvodce může odmítnout dítě do LŠ Hrádeček přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů. Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LŠ Hrádeček (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. 

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.  V případě úrazu průvodce vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče. 

 

5.8.1.     Klíšťata

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodci nález zapisují do Třídní knihy a informují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte. 

Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.  

 

 

 • Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte průvodci LŠ Hrádeček. Předání probíhá slovně a to tak, že rodič řekne „předávám dítě“ a průvodce řekne „přebírám dítě“.
 • Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem LŠ Hrádeček. Předání probíhá slovně, a to tak, že průvodce řekne „předávám dítě“ a rodič řekne „přebírám dítě“.