PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád

Zřizovatel: Slezský Hrádeček s., Hrádek 167, 739 97

Kontaktní osoba: PhDr. Iva Slováková 

Email: slezskyhradecek@gmail.com

Adresa: Hrádek 167, 739 97

 

Platnost od: 1. 9. 2016

 

 1. Provozní informace

Provozní řád Lesní školy Hrádeček (dále jen LŠ Hrádeček) určuje formu organizace, podává rámcový přehled a informuje o fungování klubu. Je důležitou dohodou mezi rodiči dětí a zřizovatelem, spolkem Slezský Hrádeček.

S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách LŠ Hrádeček na www.hradecek.com. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LŠ Hrádeček seznámit nejpozději při podpisu dohody o docházce dítěte do LŠ Hrádeček.

 

1.1.        Zázemí

Zázemím LŠ Hrádeček je přízemí zděné budovy a přilehlá zahrada. Zachování čistoty a příjemného vzhledu zajišťují děti, pedagogové, rodiči a provozní zaměstnanci LŠ Hrádeček.

 

1.1.1.     Zděná budova

 • Zděná budova (dále jen provozovna) je využívaná k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. Součástí je také umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. 
 • Provozovna je v chladných dnech vytápěna kamny/přímotopem zabezpečenými proti úrazu.
 • Sociální zařízení je ve formě suchého kompostovatelného záchodu v těsné blízkosti zděné budovy. 
 • V provozovně je zavedena elektřina.
 • V provozovně je viditelně umístěn hasicí přístroj a lékárnička.
 • Prostor provozovny je možné větrat okny či dveřmi.
 • Děti při odpočinku leží na izolované podložce. Každé dítě má vlastní spacák. 
 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.
 • V provozovně jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
 • U přilehlé zahrady je umístěn kompost pro zpracování biologického odpadu.
 • Vedle sociálního zařízení je umístěn kompost pro zpracování biologického odpadu.
 • Tuhý i tekutý biologický odpad je kompostován.

 

1.1.2.     Přilehlá zahrada, louka a les

 • Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 3000 m2, vybudovaná a vybavená v přírodním a permakulturním stylu, louka a smrkový les.
 • Vybavení zahrady se skládá z jednoduchého posezení, pískoviště, blátoviště, zatravněné plochy, skrýše z kmenů stromů a kamenů, místo pro pozorování volné přírody, hudební koutek, zookoutek, skrýše z různých materiálů. Povrchy jsou tráva.

 

1.2.        Podmínky provozu

LŠ Hrádeček nabízí celoroční program pro děti předškolního ročníku a dále pro děti do 18 let. LŠ Hrádeček nezajišťuje péči v době státních svátků. Docházka dítěte do LŠ Hrádeček začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).  Rodiče jsou informováni na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech.

Provoz LŠ Hrádeček je celodenní (10 hodin): 7:00 – 17:00 hod., vždy od pondělí do středy. Provozní dobu je možné změnit na základě většinového požadavku rodičů. Maximální velikost skupiny na 1 pedagoga je 12 dětí, v případě větší skupiny dětí je k dispozici navíc 1 asistent pedagoga. Děti se schází v provozovně LŠ Hrádeček. V případě výletů je možný sraz na jiném místě. O změně místa srazu budou rodiče informováni emailem/SMS s dostatečným předstihem. Rodiče využívají k parkování parkoviště v místě provozovny. 

Rodiče a LŠ Hrádeček se dohodli, že dítěti bude provozovatelem poskytován celodenní ucelený program v Lesní škole Hrádeček po 3 dny v týdnu. Tato dohoda může být ukončena písemně kteroukoli ze smluvních stran (rodiče, spolek Slezský Hrádeček) nebo písemnou výpovědí. Výpověď může být podána bez uvedení důvodu, a to nejpozději 2 (dva) měsíce před začátkem nového školního roku. LŠ může smlouvu vypovědět např. z důvodu prodlení úhrad členského příspěvku déle než 2 (dva) měsíce po jeho splatnosti, porušování provozního řádu či dalších jiných důvodů, které narušují provoz LŠ. Výpovědní lhůta je 1 (jeden) měsíc od podání výpovědi. 

 

 1. Zápis a přijetí dítěte do LŠ Hrádeček

 

2.1.        Zápis dítěte do LŠ Hrádeček

Zápis dětí do LŠ Hrádeček probíhá celoročně. Aktuální informace jsou uváděny na webu LŠ Hrádeček.

Pro přihlášení dítěte do LŠ Hrádeček mohou rodiče využít emailovou adresu slezskyhradecek@gmail.com s uvedením jména dítěte, roku narození, a kontaktních údajů (tel., email) a specifických nároků dítěte, pokud nějaké existují.

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, pedagogickou koncepcí a platbami za docházku dítěte. Doporučujeme také bezplatnou jednodenní návštěvu LŠ Hrádeček osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogy.

 

2.2.        Podmínky a požadavky přijetí dítěte do LŠ Hrádeček

O přijetí dětí rozhodují pedagogové a hlavní členové spolku Slezský Hrádeček na základě vstupního dotazníku a požadovaného termínu nástupu do školy, přičemž rozhodující kritéria jsou následující:

 • Sourozenci – mají přednost.
 • Kapacita LŠ Hrádeček.
 • Seznam čekatelů – tzn. náhradníci mají přednost.
Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LŠ Hrádeček, rodiče vyplní Přihlášku k docházce dítěte a Dotazník (pokud tak již neučinili), obě podepsané přihlášky pošlou poštou/emailem  na adresu spolku Slezský Hrádeček, nebo doručí osobně do provozovny LŠ. 
 
Spolu s přihláškou odchází také rezervační záloha ve výši dvou měsíčních školných. Tato záloha se následně uplatní jako první dvě měsíční školné. Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů nezahájí docházku do Hrádečku, záloha se nevrací. 
 
 1. Finance

 

3.1.        Ceník členského příspěvku

Po podání přihlášky bude rodičům sdělena výše členského příspěvku za docházku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič do 25. dne v měsíci uhradí členský příspěvek (např. do 25. 9. uhradí školné na měsíc říjen). Výjimečně po předchozí dohodě je možné uhradit členský příspěvek v jiný, předem dohodnutý termín.

Výše členského příspěvku činí 3.500,- Kč/měsíčně.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do LK SH, které je povinen nejméně 1 měsíc před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

 

 

3.3.        Úhrada kulturního příspěvku

Pro potřeby návštěvy různých kulturních zařízení např. divadlo, kino, muzeum atd. bude rodičům účtován kulturní příspěvek na jízdné a vstupné dítěte na akci.

 

3.4.        Dary

Slezský Hrádeček s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LŠ Hrádeček.

 • bezhotovostní převod na účet spolku: 2800592779/2010
 • finanční dar v hotovosti
 • věcný dar - výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny

 

Zřizovatel vydává dárci potvrzení o přijetí daru ve formě:

 • potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč)
 • darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč)

 

Dar v minimální výši 1 000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2 000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

 

 1. Přebírání dítěte

 

4.1.        Předávání dítěte

Rodiče předávají dítě osobně pedagogovi v době od 7:00 do 8:30 hod. Rodiče chceme poprosit o dochvilnost při předávání dětí z důvodu nenarušení denního programu. Předávání dítěte probíhá v místě provozovny LŠ Hrádeček na adrese: Hrádek 167, 739 97, pokud nebude oznámeno jinak, a to emailem s dostatečným předstihem (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.).

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogovi LŠ Hrádeček. Předání probíhá osobně z rukou rodiče do rukou pedagoga. Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. zdravotní stav dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí, zdravotní stav a potřeby dítěte.

Děti nenosí do LŠ Hrádeček žádné cennosti, hračky, sladkosti ani peníze (pokud není oznámeno dopředu pedagogem).

 

4.2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči není časově omezen. Při přihlášení rodič jasně uvede osoby, které mohou dítě vyzvedávat.

Předávání dítěte zpět probíhá osobně z rukou pedagoga do rukou rodičů nebo jimi pověřené osoby, a tím také odpovědnost zřizovatele a pedagoga za dítě končí a přechází opět na rodiče nebo jimi pověřenou osobu. Rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů LŠ Hrádeček, pedagog tuto situaci sdělí rodičů telefonicky a dohodnou vyzvednutí dítěte dříve.

 

4.3.        Omluva z docházky

Zřizovatel vede evidenci docházky v elektronické podobě v systému Picktime. Po přihlášení dítěte obdrží rodiče přístupy do systému s detailním návodem, jak s evidencí dítěte pracovat.

 

 1. Pobyt v LŠ Hrádeček

 

5.1.        Pravidla pobytu v LŠ Hrádeček

Pravidla v zázemí LŠ Hrádeček jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu LŠ Hrádeček. S Provozními pravidly jsou rodiče seznamováni před zápisem dítěte do LŠ Hrádeček, dětem na začátku a v průběhu roku a je vyvěšen v provozovně LŠ Hrádeček. Jelikož je LŠ Hrádeček otevřená rodičům, jejichž dítě LŠ Hrádeček navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla:

 • do LŠ Hrádeček nepřinášejí děti hračky z domova
 • děti také nenosí sladkosti, sušenky, bonbóny apod.
 • neběhá se s nářadím
 • všechny pomůcky a hračky mají své místo, po dokončení činnosti je na ně opět vracíme
 • děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti
 • rodiče v zázemí LŠ Hrádeček respektují činnost skupiny pod vedením pedagoga
 • rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných pedagogem
 • návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně při předávání dítěte) nebo na společných akcích

LŠ Hrádeček realizuje svůj program také ve venkovních prostorách LŠ Hrádeček a v blízkém lese, proto je nezbytné, aby děti dodržovaly bezpečnostní pravidla pobytu venku:

 • ozvat se, jsem-li volán jménem
 • zůstat na dohled a doslech pedagoga
 • na zazvonění zvonečku přijít k pedagogovi
 • čekat na smluvených místech
 • nelézt na stohy dříví či do děr v lese
 • větve nosit tak, aby ostatní neohrožovaly
 • potřebu vykonávat na místě určeném pedagogem
 • bez dovolení nejíst nic nalezeného v lese
 • při zkoumání hub se jich nedotýkat prstem, ale jen klackem
 • neodcházet s neznámými lidmi
 • s nožíkem, škrabkou, nůžkami, pilkou pracujeme pouze v sedu a za dohledu pedagoga
 • zachovávat základní pravidla soužití v lese (např. žij a nechej žít)

 

5.2.        Spolupráce s rodiči

LŠ Hrádeček chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě.

 • Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné akce s rodiči v zázemí klubu, slavnosti, brigády atd.)
 • Rodiče se mohou podílet na provozu LŠ (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.)
 • Rodiče jsou informování o provozu LŠ Hrádeček a aktivitách spolku Slezský Hrádeček emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, prostřednictvím webových stránek.
 • Rodiče si mohou u pedagoga domluvit schůzku, při které je pedagog bude informovat o chování, úspěších a nezdarech jejich dítěte, případně mohou společně nalézt cestu. Doporučujeme, aby se taková schůzka realizovala nejméně 2x za rok.
 • Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu LŠ, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
 • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LŠ Hrádeček, obrací se rodič na předsedu LŠ Hrádeček.

 

 

  

5.6.1.     Pitný režim

V zázemí je vždy připraven bylinný čaj či jiný nápoj pro děti. Na řádný pitný režim dohlíží pedagog. Nápoje nedoslazujeme. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče). V zimních měsících děti nosí pití v termosce.

 

5.7.        Vybavení a oblečení dětí

Vybavení (celoročně) :

 • batůžek s prsním popruhem (lze došít)
 • do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, pláštěnku, pití (v zimě v termosce nebo v termoobalu)
 • pro odpolední odpočinek je možno přinést oblíbeného plyšáka

Oblečení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.

 • Celoročně v provozovně:
 •       box s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, punčocháče (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky
 •       prosíme o průběžnou kontrolu boxu a jeho doplňování
 • Léto:
 • pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné)
 •       triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda
 • v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
 •       pokrývka hlavy
 • Zima:
 •       triko s dlouhým rukávem – funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály)
 • mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
 •       bunda + oteplovačky/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větru odolná
 • ponožky, nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
 • pevná nepromokavá obuv

 

5.8.        Zdraví dítěte

Pedagogové absolvovali Zážitkový kurz prví pomocí se zaměřením na děti. Pedagogové mají stále (i mimo zázemí LŠ Hrádeček) k dispozici plně vybavenou lékárničku a mobilní telefon s čísly rodičů a záchranných složek.

Očkování dítěte není podmínkou pro přijetí dítěte k docházce do LŠ Hrádeček.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LŠ Hrádeček.

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinní informovat LŠ Hrádeček o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích. 

Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)

Pedagog může odmítnout dítě do LŠ Hrádeček přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů. Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LŠ Hrádeček (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. 

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.  V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče. 

 

5.8.1.     Klíšťata

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Třídní knihy a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.  Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům. 

Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.  

 

5.8.2.     Pojištění

LŠ Hrádeček je pojištěn u Pojišťovny Allianz, pojistná smlouva ode dne 1.11.2017, číslo: 081005100. 

 • Součásti smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku. 
 • Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi LŠ Hrádeček. Předání probíhá slovně a to tak, že rodič řekne „předávám dítě“ a pedagog řekne „přebírám dítě“.
 • Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem LŠ Hrádeček. Předání probíhá slovně, a to tak, že pedagog řekne „předávám dítě“ a rodič řekne „přebírám dítě“.